Tóm tắt ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 10 Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người, là sự kiện có ý nghĩa thời đại của cả nhân loại cũng như dân tộc Việt Nam. Vậy để biết ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 nga đối với nhân loại và Việt Nam như thế nào, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Mục Lục

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 10 Nga

Ý nghĩa đối với thời đại

Cách mạng tháng Mười Nga là một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột địa chủ, tư sản và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột thành giai cấp đứng đầu, làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước; ra đời nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới.

Ý nghĩa cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga như thế nào
Ý nghĩa cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga như thế nào

➤ Xem thêm: Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ đầy đủ nhất

Cách mạng này đã mở ra một bước ngoặt trong lịch sử loài người, đưa thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Cuộc Cách mạng đã đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay chính quốc, đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga hoàng; cổ vũ mạnh mẽ các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Đây là cuộc Cách mạng có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế sâu rộng mà không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng.

Ý nghĩa đối với Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng trực tiếp và nhiều mặt đến việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như việc giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt là Nguyễn Ái Quốc, Người đã bị thu hút bởi sự kiện lịch sử gây chấn động thế giới này khi ở Pháp. Chính từ trong bản luận cương của V.I. Lênin “Về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” năm 1927 của Người. Trong tác phẩm này, Người khẳng định: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười – con đường duy nhất đúng đắn – cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”.

Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Đánh giá cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga, Người cho rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Đối với những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX, cuộc cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và những bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng vĩ đại này về nghệ thuật đấu tranh giành và giữ chính quyền đã được Nguyễn Ái Quốc vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta, đưa cách mạng nước ta vượt qua khó khăn, liên tục giành được những thắng lợi to lớn. 

Như vậy với những thông tin trên đây các bạn đã biết được ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 10 Nga đối với nhân loại và dân tộc Việt Nam như thế nào rồi chứ. Hy vọng bài viết đã đem lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc. 

 

 

 

 

Rate this post

admin